ZP/10/2020 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez składowanie odpadów o kodzie 191212

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 16.03.2020 r. pod nr 2020/S 053-126257

SIWZ - 16.03.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 16.03.2020 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia do SIWZ - 31.03.2020r.

Modyfikacja SIWZ i przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium - 14.04.2020r.

Termin składania ofert: 04.05.2020 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 04.05.2020r.

Wynik postępowania - 25.05.2020r.